Posted on Leave a comment

ส่วนผสมของทองมีอะไรบ้าง?

หลายท่านคงสงสัยว่าส่วนประกอบของทอง 96.5 % ที่เหลืออีก3.5% มีอะไรบ้างเท่าไหร่

หรือทอง 18K (ทอง75%) ที่เหลืออีก 25%มีอะไรบ้าง

เราต้องบอกกันก่อนนะครับว่า ผู้ประกอบการผลิตเครื่องประดับในไทย มีอยู่ 2 กลุ่ม คือผลิตเพื่อขายในประเทศ กับผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ การผลิตในประเทศผู้ประกอบการนิยมที่จะผลิตให้ได้ปริมาณเนื้อทองสูง เพราะค่านิยมของคนไทยชอบเครื่องประดับทองที่มีเนื้อทองสูง ดังนั้นผู้ผลิตจะผลิตทองที่มีเนื้อทอง 90% สำหรับงานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหล่อ ในกรณีงานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นรูปจะมีเนื้อทองสูงถึง 96.5% ถ้าเติมเนื้อทองมากกว่านี้ทองที่ได้จะมีความแข็งแรงต่ำ และทนต่อการเสียดสีในช่วงใช้งานได้ไม่ดี สำหรับงานส่งออกก็จะผลิตทอง 18k 14K 9K ตามลำดับ

ทองเกรด 18K ที่นิยมใช้ในประเทศส่วนใหญ่มีเนื้อเงิน 5-15% และ ทองแดง 5-10%

ทองเกรด 14K จะมีสีเหลืองแกมแดง ซึ่งจะมีส่วนผสม 58.5%Au – 16.5%Ag – 25%Cu

ในขณะที่ต่างประเทศนิยมใช้ทอง 14K สีเหลืองแกมเขียว ส่วนผสมเป็น 58.5%Au – 30%Ag – 11.5Cu